top of page

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

platné při nákupu v charitativním e-shopu umístěném na webu 

 

www.pomahejdarkem.cz

 

(dále také jen „e-shop“)


 

provozované:

IČ: 73635383

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Belgická 374/22
120 00 Praha 2
 

(dále jen „Humanitární středisko“)

 

I.

Úvodní ustanovení

 

1.1 Obchodní podmínky (dále také jen „Podmínky“) platí mezi Humanitárním střediskem a Kupujícím (dále jen „Kupující“), který v souladu s příslušnými právními předpisy může vystupovat i jako spotřebitel, při prodeji a nákupu zboží v e-shopu a blíže upravují jejich práva a povinnosti. Internetový obchod Humanitárního střediska na straně prodávající je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: www.pomahejdarkem.cz (dále jen „web“). Tyto Podmínky platí pouze pro nákup zboží objednávaného a kupovaného přímo přes web pomahejdarkem a nikoliv pro nákup zboží vystavovaného ze strany pomahejdarkem, avšak objednávaného a kupovaného prostřednictvím jiného prodejce a jeho internetového obchodu.

1.2 Kupující odesláním objednávky zboží potvrzuje, že má zájem o nákup zboží od pomahejdarkem a že se seznámil s těmito Podmínkami, že je mu jejich obsah dostatečně znám a že je přijímá, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání závazné objednávky. Podmínky jsou nedílnou součástí uzavírané kupní smlouvy.

1.3 Vymezení pojmů:

Kupující – spotřebitel: je každý člověk, který při nákupu zboží v e-shopu vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání,

Kupující – jiný subjekt: je každá osoba, která nesplňuje podmínky dle písm. a), tedy zejména fyzická osoba uzavírající kupní smlouvu s pomahejdarkem v souvislosti se svou podnikatelskou činností (např. na IČ) nebo samostatným výkonem povolání a dále i všechny právnické osoby bez ohledu na jejich právní formu nebo na to, zda jsou podnikatelem či nikoliv.
 

II.

Nákup v e-shopu, uzavření kupní smlouvy a speciální produkty

2.1 Při nákupu zboží v e-shopu není vyžadována předchozí registrace Kupujícího a v e-shopu je možné nakupovat bez registrace. V případě zájmu je však možné zřídit si registrací uživatelský účet.

 

2.2 Nabídka zboží vystaveného v e-shopu není návrhem na uzavření kupní smlouvy a při nákupu v e-shopu se nepoužije ust. § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pomahejdarkem si vyhrazuje právo nabídku zboží kdykoliv změnit. Za návrh na uzavření kupní smlouvy se považuje až odeslaná objednávka Kupujícího.

2.3 Pro objednání zboží vloží Kupující vybrané zboží do košíku, vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o kupujícím (jméno, příjmení, e-mail, telefon a fakturační/doručovací adresa aj.), o způsobu dopravy a o způsobu platby kupní ceny. Při vyplňování objednávkového formuláře může Kupující zvolit doručení na jinou adresu, registrovat se v e-shopu nebo zadat poznámku pro prodejce apod.

2.4 Kupující je povinen zkontrolovat své údaje a opravit případné chyby. Údaje uvedené Kupujícím jsou Prodávajícím považovány za správné. Kupující odešle objednávku Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Před odesláním objednávky je Kupující povinen potvrdit, že se seznámil s těmito Podmínkami. Před odesláním objednávky jsou také Kupujícímu zpřístupněna samostatná pravidla zpracování osobních údajů v souvislosti s jeho nákupem v e-shopu, aby se s nimi mohl řádně a včas seznámit.

2.5 Kupní smlouva je mezi stranami uzavřena okamžikem doručení e-mailového potvrzení ze strany pomahejdarkem Kupujícímu o přijetí objednávky. E-mailové potvrzení doručené Kupujícímu je považováno za předané vyhotovení kupní smlouvy, přičemž vyhotovení smlouvy je rovněž archivováno u pomahejdarkem. 

2.6 Kupní smlouvu je možné změnit pouze na základě výslovné dohody obou smluvních stran. Zjistí-li smluvní strana v odeslané objednávce či v jejím potvrzení jakékoliv chyby či jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti druhou smluvní stranu a nesrovnalosti napraví. 

2.7 Pokud pomahejdarkem není schopno některý z požadavků objednávky Kupujícího splnit (zejména z důvodu vyčerpání zásob zboží), zašle Kupujícímu e-mail s návrhem na uzavření kupní smlouvy k jinému zboží nebo s pozdějším termínem dodání. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem doručení souhlasného potvrzení Kupujícího o přijetí této pozměněné nabídky; souhlasné potvrzení zašle Kupující do pomahejdarkem do deseti (10) dnů od obdržení informace dle věty první. Nastane-li situace předvídaná v první větě tohoto odstavce až po uzavření kupní smlouvy, zašle pomahejdarkem Kupujícímu potřebné informace s návrhem na změnu kupní smlouvy (např. změna druhu či typu zboží, změna doby dodání). Změna kupní smlouvy je v takovém případě účinná okamžikem doručení souhlasného potvrzení Kupujícího o přijetí návrhu na změny kupní smlouvy; souhlasné potvrzení zašle Kupující do pomahejdarkem do deseti (10) dnů od obdržení informace dle předchozí věty. Nedoručí-li Kupující do pomahejdarkem souhlasné potvrzení o přijetí návrhu na změnu v uvedeném termínu nebo nesouhlasí-li Kupující s návrhem na změnu, smlouva se od počátku ruší, a to v části, v jaké se jí navrhovaná změna dotýká. V takovém případě si smluvní strany vrátí plnění, které si na splnění zrušené části smlouvy poskytly. Ostatní ujednání kupní smlouvy nedotčená návrhem na změnu dle tohoto odstavce zůstávají i nadále v platnosti.

2.8 Dárkový poukaz: Předmětem nákupu v e-shopu můžu být i dárkový poukaz ve stanovené hodnotě na nákup dalšího zboží v e-shopu pomahejdarkem. Platnost dárkového poukazu činí 1 rok ode dne vystavení. Později uplatněné dárkové poukazy nejsou akceptovány. Dárkový poukaz není možné směnit za peníze nebo prodloužit jeho platnost. V případě uplatnění dárkového poukazu není možné uplatnit slevový kód či jiný druh slevy. Dárkový poukaz je vždy nutné vyčerpat v plném rozsahu při jednom nákupu. Případný zůstatek financí na dárkovém poukazu se nevrací a není možné jej uplatnit při dalším nákupu.
 

III.

Kupní cena zboží a platební ujednání

 

3.1 Pro nákup zboží platí kupní ceny uvedené v e-shopu v okamžiku odeslání objednávky ze strany Kupujícího. Kupující bere na vědomí, že pomahejdarkem není plátcem DPH.

 

3.2 Ke kupní ceně zboží uvádené v e-shopu se připočítávají náklady na dodání zboží. Rozpis konečné kupní ceny a nákladů na jeho dodání je Kupujícímu zobrazen před odesláním objednávky a je uveden v potvrzovacím e-mailu a daňovém dokladu zasílaném Kupujícímu.

3.3 Kupní cenu zboží je možné uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet pomahejdarkem uvedený v potvrzení o přijetí objednávky, online platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay nebo přes elektronickou peněženku Google Pay. Způsob platby kupní ceny zvolí Kupující před odesláním objednávky. 

  1. Platba bezhotovostním převodem:

V případě platby bezhotovostním převodem obdrží Kupující po odeslání objednávky e-mailovou zprávu s potvrzením o přijetí objednávky, která bude obsahovat i údaje o bankovním spojení, jehož prostřednictvím je kupní cena hrazena, a termín, v němž je třeba kupní cenu uhradit. Po připsání platby kupní ceny na bankovní účet pomahejdarkem obdrží Kupující e-mailovou zprávu s potvrzením o přijetí platby, daňovým dokladem a informací o následné expedici zboží.

   2. Platba platební kartou:

V případě platby platební kartou prostřednictvím platební brány obdrží Kupující po odeslání objednávky a provedení platební transakce prostřednictvím platební brány GoPay e-mailovou zprávu s potvrzením o provedené platbě, dokladem o zakoupení a informací o následné expedici zboží. Platba platební kartou prostřednictvím platební brány podléhá v souladu s příslušnými právními předpisy elektronické evidenci tržeb.

    3. Platba prostřednictvím Google Pay

V případě platby tímto způsobem je využívána platba prostřednictvím mobilu či internetu a tam nahrané aplikace Google Pay, v níž má Kupující ve svém účtu nahranou a ověřenou svou platební kartu, to vše v souladu s podmínkami spol. Google. Dle podmínek Google nemá pomahejdarkem přístup k pravému číslu karty Kupujícího. Po odeslání objednávky a provedení platební transakce obdrží Kupující e-mailovou zprávu s potvrzením o platbě, daňovým dokladem a informací o následné expedici zboží.

3.1 Každému Kupujícímu je po uzavření kupní smlouvy a vyřízení objednávky zaslán daňový doklad, který slouží Kupujícímu také jako záruční list zboží. 

3.2 Nezaplatí-li Kupující kupní cenu zboží dle odst. 3.3 písm. a) tohoto článku, je jeho objednávka automaticky zrušena. 
 

IV.

Dodání zboží

4.1 Zboží Kupujícímu: 

  1. a) zasíláme prostřednictvím České pošty, s.p. na jím uvedenou dodací adresu v České republice nebo na Slovensku, 

  2. a) doručujeme prostřednictvím služby Zásilkovna na vybranou pobočku v ČR nebo 

  3. a) připravíme k osobnímu odběru na adrese naší provozovny uvedené v e-shopu

 

Náklady na dodání zboží nese Kupující ve výši zobrazené před odesláním objednávky a uvedené v potvrzovacím mailu. Náklady na dodání zboží určuje pomahejdarkem.

 

4.2 Pomahejdarkem expeduje objednané produkty do patnácti (10) dnů ode dne připsání celkové kupní ceny zboží včetně nákladů na jeho dodání na bankovní účet pomahejdarkem. 

4.3 Kupující bere na vědomí, že délka doby dodání zboží Českou poštou či prostřednictvím Zásilkovny není závislá na vůli pomahejdarkem, které nemůže ovlivnit dobu, v níž bude zboží Kupujícímu při zasílání poštou/Zásilkovnou doručeno/připraveno k vyzvednutí. Kupující současně bere na vědomí, že další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou určit či upravit i podmínky České pošty, s.p. nebo provozovatele Zásilkovny.

4.4 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutné doručovat zboží opakovaně nebo jiným než zvoleným způsobem, nese Kupující riziko a veškeré náklady s tím spojené. Opakovaným doručováním se rozumí druhý a každý další pokus o doručení zboží.

4.5 Nepodaří-li se zboží Kupujícímu doručit zboží prostřednictvím pošty a je třeba doručovat mu zboží opakovaně, zašle pomahejdarkem Kupujícímu e-mail se žádostí o sdělení platné dodací adresy, na kterou mu lze zboží doručit, případně se sdělením o možném sjednání jiného způsobu dodání/vyzvednutí zboží. Nekontaktuje-li Kupující pomahejdarkem ve lhůtě jednoho (1) měsíce od odeslání takového e-mailu nebo neuhradí-li náklady spojené s opakovaným dodáním zboží na bankovní účet pomahejdarkem do deseti (10) dnů od výzvy k jejich zaplacení, smlouva se od počátku ruší. V takovém případě je Kupujícímu vrácena zaplacená kupní cena zboží, a to na jím uvedený bankovní účet, jinak na bankovní účet, z něhož byla platba přijata. Náklady na dodání zboží spojené se zrušenou objednávkou se Kupujícímu nevrací.

Nevyzvedne-li si Kupující zboží v rámci osobního odběru do jednoho (1) měsíce od odeslání informace o vyřízení objednávky a možnosti zboží převzít, smlouva se od počátku ruší. V takovém případě je Kupujícímu vrácena zaplacená kupní cena zboží, a to na jím uvedený bankovní účet, jinak na bankovní účet, z něhož byla platba přijata. Náklady na dodání zboží spojené se zrušenou objednávkou, pokud vznikly, se Kupujícímu nevrací.

Nevyzvedne-li si Kupující zboží dodávané prostřednictvím Zásilkovny na příslušné pobočce a toto je vráceno zpět do pomahejdarkem, kupní smlouva se od počátku ruší. V takovém případě je Kupujícímu vrácena zaplacená kupní cena zboží, a to na jím uvedený bankovní účet, jinak na bankovní účet, z něhož byla platba přijata. Náklady na dodání zboží spojené se zrušenou objednávkou se Kupujícímu nevrací.

 

4.6 Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží. Kupující je povinen převzaté zboží ihned zkontrolovat, případné poškození či zničení zboží zdokumentovat a nejpozději do 24 hodin od převzetí oznámit přepravci a do pomahejdarkem. Neuplatní-li Kupující své nároky plynoucí z poškození, ztráty či zničení zboží vůči přepravci, má Kupující možnost uplatnit vůči pomahejdarkem reklamaci či odstoupit od kupní smlouvy v souladu s články V. a VI. obchodních podmínek. Pomahejdarkem však upozorňuje, že okamžikem vydání zásilky a převzetím zboží přecházejí nároky pomahejdarkem vůči přepravci na Kupujícího (zejména nárok na náhradu škody). Je-li to možné, žádá pomahejdarkem, aby Kupující řešil vzniklou situaci přímo s přepravcem, jelikož pomahejdarkem vůči přepravci veškeré nároky ztrácí. Uplatňovat nároky týkající se poškození zboží při přepravě není možné, zajišťuje-li si Kupující přepravu nezávisle na pomahejdarkem.

V.

Odstoupení od kupní smlouvy (Kupující - spotřebitel)

 

5.1 Kupující – spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne:

 

  1. uzavření kupní smlouvy (Digitální obsah), 

    2. ode dne převzetí zboží/doručení registrace, je-li doručováno postupem dle čl. IV odst. 4.1 Podmínek,

    3. ode dne převzetí poslední části dodávky zboží, je-li dodáváno několik druhů zboží nebo jeho částí postupem dle čl. IV odst. 4.1 

5.2 Formulář pro odstoupení od smlouvy: Pro odstoupení od kupní smlouvy odešle Kupující - spotřebitel na e-mailovou adresu pomahejdarkem uvedenou v záhlaví obchodních podmínek e-mail, jehož přílohu bude tvořit řádně vyplněný a podepsaný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Kupující - spotřebitel je oprávněn zaslat vyplněný a podepsaný formulář i poštou nebo jej jinak fyzicky doručit na uvedenou adresu pomahejdarkem (kupř. spolu s vraceným zbožím). Pomahejdarkem Kupujícímu – spotřebiteli následně potvrdí přijetí jeho oznámení o odstoupení od smlouvy e-mailem.

 

5.3 V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a Kupující - spotřebitel je povinen odevzdat Prodávajícímu dodané zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení e-mailového potvrzení pomahejdarkem o přijetí oznámení Kupujícího - spotřebitele o odstoupení od smlouvy. 

5.4 Vrácené zboží je Kupující - spotřebitel povinen vrátit do pomahejdarkem v bezvadném stavu, v jakém jej obdržel; zboží musí být nepoužité (kupř. nenošené, neprané), bez vad a ve stejném množství. Kupující – spotřebitel odpovídá pomahejdarkem za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, přičemž Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že pomahejdarkem je oprávněno své nároky jednostranně započíst oproti nároku Kupujícího – spotřebitele na vrácení uhrazené kupní ceny. Ustanovení tohoto článku V. odpovídají oznámení prodávajícího ve smyslu ust. § 1833 ve spojení s ust. § 1820 odst. 1 písm. f) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Náklady spojené s vrácením zboží do pomahejdarkem nese v případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku Kupující – spotřebitel v plné výši; toto ustanovení odpovídá oznámení dle ust. § 1820 odst. 1 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5.5 Pomahejdarkem vrátí Kupujícímu – spotřebiteli uhrazenou kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne vrácení zboží ze strany Kupujícího – spotřebitele k rukám pomahejdarkem. Pomahejdarkem si tímto vyhrazuje právo nevrátit Kupujícímu – spotřebiteli zaplacenou kupní cenu zboží dříve, než mu Kupující – spotřebitel vracené zboží předá. V případě, že Kupující – spotřebitel při uzavření kupní smlouvy zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který pomahejdarkem nabízí, budou mu ze strany pomahejdarkem vráceny náklady na dodání zboží maximálně do výše odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Kupní cena bude Kupujícímu – spotřebiteli vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v oznámení o odstoupení zboží Kupujícím – spotřebitelem.

5.6 Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že nelze odstoupit od smluv vypočtených v ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak.

5.7 Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu - spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi pomahejdarkem a Kupujícím - spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující - spotřebitel je povinen spolu se zbožím vrátit pomahejdarkem i poskytnutý dárek, a to ve stavu, v jakém jej přijal.

VI.

Práva z vadného plnění a Reklamační řád

 

6.1 Pomahájedarkem v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá Kupujícímu, že je zboží ve shodě s kupní smlouvou a zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží má jakost a vlastnosti vymíněné v kupní smlouvě, popřípadě jakost a vlastnosti pro zboží daného druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům příslušných právních předpisů a je použitelné k obvyklému účelu a dále, že je dodáváno v odpovídajícím množství, míře či hmotnosti.

6.2 Pomahejdarkem poskytuje Kupujícímu – spotřebiteli na zakoupené zboží záruku v délce 24 měsíců, jejíž běh počíná dnem převzetí zboží. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit u pomahejdarkem právo z vady, která se u zboží vyskytne v záruční době dle věty první. Projeví-li se vada zboží v době šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující – spotřebitel je povinen vytknout u pomahejdarkem vadu ihned poté, co ji zjistil.

6.3 Pomahejdarkem poskytuje Kupujícímu – jinému subjektu na zakoupené zboží záruku v délce šesti (6) měsíců, jejíž běh počíná dnem převzetí zboží. Vadu, která se u zboží vyskytne v záruční době, je třeba u pomahejdarkemv rámci reklamace vytknout ihned poté, co byla zjištěna. Pomahejdarkem si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení reklamace, kterou Kupující – jiný subjekt neuplatní včas.

6.4 Ujednání o délce záruční doby dle odst. 6.2 a 6.3 neplatí, je-li na zboží vyznačena minimální doba trvanlivosti nebo jiná doba, po kterou lze věc použít, jsou-li takové doby kratší než doby uvedené v odst. 6.2 nebo 6.3. V takovém případě je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se na zboží vyskytne pouze v takto vyznačené době.

6.5 V případě prodeje zboží s vadou, která nebrání užívání věci k obvyklému účelu nebo v případě prodeje zboží opotřebeného je pomahejdarkempovinno Kupujícího na vadu či druh a míru opotřebení upozornit a takové zboží lze prodat za cenu nižší, než je obvyklá cena bezvadné věci. V takovém případě se záruka poskytovaná ze strany pomahejdarkem nevztahuje na vadu, s níž bylo zboží prodáváno a na kterou byl Kupující upozorněn. 

6.6 Práva z vadného plnění dle tohoto článku – reklamaci – je Kupující povinen uplatnit u pomahejdarkem prostřednictvím adresy elektronické pošty: info@pomahejdarkem nebo doporučeným dopisem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na kontaktní adrese: Belgická22, 120 00 Praha 2.

6.7 V reklamaci je Kupující povinen uvést své kontaktní údaje (jméno a příjmení/název a IČ, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo), číslo objednávky, identifikaci zboží a přesný popis reklamované vady. Kupující zároveň připojí informaci o způsobu doručení reklamovaného zboží k rukám pomahejdarkem, přičemž s tím spojené náklady nese Kupující. Kupující je povinen doložit pomahejdarkem záruční list a reklamované zboží současně s podáním reklamace nebo nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne jejího uplatnění.

 

6.8 V případě jejího uznání bude reklamace primárně vyřizována odstraněním vady, a to např. opravou, úpravou věci, dodáním chybějící věci nebo její části nebo dodáním nové bezvadné věci nebo její části. Nelze-li vadu zboží odstranit způsobem dle předchozí věty, může být Kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny zboží. Teprve v případě, že nelze vyřídit reklamaci způsobem dle předchozích vět, může Kupující od smlouvy odstoupit. Nevytkne-li Kupující u pomahejdarkem vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy.

 

6.9 Pomahejdarkem sdělí Kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů ode dne obdržení reklamace, resp. reklamovaného zboží/záručního listu (pokud je Prodávajícímu předáváno později), zda uplatněnou reklamaci uznává nebo ji zamítá jako neoprávněnou (dále jen „Sdělení“). 

6.10 V případě uznání reklamace jako oprávněné se pomahejdarkem zavazuje vyřídit reklamaci Kupujícího do třiceti (30) dnů ode dne odeslání Sdělení dle odst. 6.9 Kupujícímu, a to některým ze způsobů dle odst. 6.8 tohoto článku. O případné nemožnosti dodržet lhůtu dle předchozí věty informuje pomahejdarkem bezodkladně Kupujícího a současně sdělí, v jaké lhůtě bude možné reklamaci nejdéle vyřídit.

 

6.11 V případě oprávněné reklamace zvolí pomahejdarkem způsob jejího vyřízení tak, aby byl možný a účelný s ohledem na charakter vady zboží a jeho stav.

6.12 Pomahejdarkem upozorňuje, že Kupujícímu práva z vadného plnění nenáleží, pokud Kupující při převzetí věci věděl, že zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu způsobil sám.

VII.

Společná ujednání

 

7.1 Doručování se mezi stranami děje prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím dostupných adres elektronické pošty i bez zaručeného elektronického podpisu, prostřednictvím datové schránky nebo osobně s potvrzením o převzetí písemnosti. V případě doručování zásilky prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se zásilka považuje za doručenou dnem převzetí adresátem a v případě, že adresát uloženou zásilku nevyzvedl, pátým dnem po jejím uložení u poskytovatele poštovních služeb. Písemná forma je mezi stranami zachována i v případě doručování oznámení prostřednictvím adres elektronické pošty se zaručeným elektronickým podpisem i bez něj.

Kontaktní údaje pomahejdarkem pro doručování:

 

Beglická 22, 120 00, Praha 2.

7.2 Pomahejdarkem sděluje, že ve vztahu ke Kupujícímu není vázáno kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

7.3 Řešení sporů: Smluvní strany se zavazují řešit případné budoucí spory vzniknuvší z jejich smluvního vztahu nejprve smírnou cestou a v souladu s těmito Podmínkami; případné stížnosti je Kupující - spotřebitel povinen adresovat k rukám pomahejdarkem na adresu elektronické pošty info@pomahejdarkem.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího - spotřebitele zašle pomahejdarkem na adresu jeho elektronické pošty. V případě neúspěchu smírčích jednání jsou Kupující - spotřebitelé oprávněni využít možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele a zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je v tomto případě Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, adr@coi.cz) postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění, na kterou je možné obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu prostřednictvím kontaktů uvedených na jejích webových stránkách www.coi.cz. V případě neúspěchu výše uvedených způsobů smírčích jednání mohou být spory předloženy českým soudům, přičemž budou aplikovány české hmotně a procesně-právní normy, a to i v případě existence mezinárodního prvku ve smluvním vztahu. 

7.4 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon aj.) použitých pro uskutečnění objednávky Kupujícího, uzavření kupní smlouvy či následné komunikace s pomahejdarkem jsou hrazeny v běžné výši závislé na tarifu poskytovatele, jehož služby Kupující využívá. Každá ze stran smlouvy nese své takto vynaložené náklady sama.

7.5 Smlouva uzavřená s Kupujícím (e-mail s potvrzením o přijetí a vyřízení objednávky) je včetně obchodních podmínek platných pro konkrétního Kupujícího a související komunikace archivována u Prodávajícího v elektronické podobě, a to za účelem jejího úspěšného splnění, a není přístupná třetím osobám. Na písemnou žádost Kupujícího mu pomahejdarkem smlouvu včetně VOP platných v době jejího uzavření na základě svého předchozího uvážení zpřístupní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, v nichž je proces uzavírání smlouvy jasně a určitě popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky svou objednávku údaje v ní obsažené zkontrolovat a případně změnit či opravit. Znění obchodních podmínek tvoří přílohu uzavírané kupní smlouvy nebo je umístěno v jejím textu v rámci konkrétního odkazu a je tak umožněna jejich archivace i ze strany Kupujícího stejně jako ohledně celé komunikace s pomahejdarkem.

7.6 Pomahejdarkem je oprávněno k prodeji zboží na základě platného živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Orgánem státního dozoru je Česká obchodní inspekce, jak je uvedeno v odst. 7.3 tohoto článku.

7.7 Uzavřením kupní smlouvy na sebe Kupující přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě mimořádných událostí nebo zásahu tzv. vyšší moci (přírodní katastrofa, válečný konflikt, pandemie apod.) či výpadku informačních systémů nenese pomahejdarkem odpovědnost za nefunkčnost webových stránek e-shopu či jeho částí, za vyčerpání zásob zboží či za opožděné dodání zboží Kupujícímu a škodu z toho vzniklou. Prodlení s plněním smlouvy vzniklé na straně pomahejdarkem z důvodů dle předchozí věty není důvodem pro odstoupení od smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.

 

7.8 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webovou stránku a její rozhraní, jakož i veškeré materiály publikované na webových stránkách e-shopu pomahejdarkem podléhají ochraně autorského práva a jiných právních předpisů. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách e-shopu uvedeny, informace o nich a o jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Kupující se zavazuje nevykonávat činnost, která by jemu nebo třetím osobám umožnila neoprávněně zasáhnout či užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní pomahejdarkem. Kupující není oprávněn použít při využívání webového rozhraní pomahejdarkem mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní e-shopu. Webové rozhraní pomahejdarkem je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv třetích osob – zejména ostatních zákazníků pomahejdarkem a který je v souladu s jeho určením. pomahejdarkem není odpovědné za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do jeho webových stránek nebo v důsledku užití webové stránky třetí osobou v rozporu s jejím určením a účelem.

 

7.9 Pomahejdarkem upozorňuje, že informace na webových stránkách e-shopu jsou zčásti přebírány i od třetích stran a mohou obsahovat věcné či technické nepřesnosti či typografické chyby a rovněž mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Pomahejdarkem je oprávněno kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty či služby v e-shopu a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu. Pomahejdarkem nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jeho zdrojů či vlastních nebo odkazovaných webových stránek, včetně ušlého zisku, vynaložených nákladů aj.

 

7.10 Pomahejdarkem je v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, oprávněno zasílat všem Kupujícím, s nimiž uzavřelo kupní smlouvu, na adresu jejich elektronické pošty obchodní sdělení (newsletter s novinkami a nabídkami z e-shopu) směřující k přímé i nepřímé podpoře pomahejdarkem týkající se jeho vlastních obdobných výrobků a služeb, jestliže Kupující zasílání takových sdělení při uzavření kupní smlouvy výslovně neodmítl a z jejich zasílání se neodhlásil. Kupující je oprávněn zasílání sdělení dle tohoto odstavce výslovně a zdarma odmítnout v každé jednotlivé e-mailové zprávě pomahejdarkem obsahující obchodní sdělení, a to způsobem tam uvedeným. Obchodní sdělení dle tohoto ustanovení jsou jménem pomahejdarkem a v jeho prospěch rozesílána prostřednictvím třetí osoby - dodavatele těchto služeb, a to společnostmi Wix.


 

VIII.

Kupující - jiný subjekt a ochrana údajů

8.1 Ochrana osobních údajů zákazníků - Kupujících - jiných subjektů je zabezpečována v souladu s právními předpisy ČR a EU. Pomahejdarkem prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté mu Kupujícím - jiným subjektem považuje za důvěrné, v maximální možné míře je chrání obdobně jako údaje spotřebitelů, a tyto budou použity a zpracovány pouze k uskutečnění plnění dle kupní smlouvy, k plnění povinností prodávajícího plynoucích ze zákona (kupř. v souvislosti s daňovými povinnostmi), případě v rámci marketingových akcí, avšak vždy v souladu s příslušnými právními předpisy, což Kupující - jiný subjekt přijetím těchto VOP bere na vědomí.

 

8.2 Kupující - jiný subjekt je povinen uvádět ve styku s pomahejdarkem pravdivé a správné údaje a je povinen bez zbytečného odkladu informovat pomahejdarkem o jejich změně. Pomahejdarkem správnost a pravdivost údajů Kupujícího - jiného subjektu neověřuje. Kupující - jiný subjekt přijetím těchto VOP potvrzuje správnost jím uvedených údajů a prohlašuje, že byl poučen o skutečnosti, že se z jeho strany jedná o dobrovolné poskytnutí údajů pomahejdarkem Za újmu vzniknuvší v důsledku porušení povinností Kupujícího - jiného subjektu dle tohoto odstavce odpovídá Kupující - jiný subjekt.

 

8.3 Kupující - jiný subjekt bere na vědomí, že pomahejdarkem je oprávněno pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu, jakožto tzv. zpracovatele. Pomahejdarkem se zavazuje nepředávat údaje Kupujícího - jiného subjektu jiným osobám než osobám přímo spolupracujícím s prodávajícím při prodeji zboží, případně osobám zabezpečujícím platební styk mezi stranami či dodání zboží nebo osobám spolupracujícím s pomahejdarkem v souvislosti s jeho činností.

8.4 Údaje Kupujícího - jiného subjektu jsou zpracovávány na dobu nezbytnou k plnění závazků plynoucích ze smluvního vztahu a právních povinností, příp. do doby odvolání příslušného souhlasu.

 

8.5 Pomahejdarkem zpracovává údaje v souladu s příslušnými právními předpisy. V opačném případě je Kupující - jiný subjekt oprávněn pomahejdarkem na rozpor upozornit, požádat jej o vysvětlení a žádat nápravu vzniknuvšího závadného stavu. 

 

8.6 V případě žádosti Kupujícího - jiného subjektu o informaci o zpracování jeho údajů, předá pomahejdarkem Kupujícímu - jinému subjektu tuto informaci. Pomahejdarkem je oprávněno požadovat za poskytnutí informace dle předchozí věty přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné k poskytnutí informace.

 

8.7 Pravidla ochrany osobních údajů Kupujících - spotřebitelů jsou popsána v samostatném dokumentu dostupném před odesláním objednávky v e-shopu.


 

IX.

Závěrečná ustanovení

9.1 Smluvní vztah vznikající mezi pomahejdarkem a Kupujícím při uzavření kupní smlouvy jakož i tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí právními předpisy České republiky a zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V případě, že smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, sjednávají smluvní strany pro veškeré případy užití českého práva hmotného i procesního.

9.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne jejich uveřejnění na webových stránkách e-shopu pomahejdarkem a platí v příslušném znění pro veškeré objednávky učiněné v den jejich zveřejnění či později. Pomahejdarkem si vyhrazuje právo jednostranné změny těchto obchodních podmínek. Dnem uveřejnění nových VOP se ruší obchodní podmínky předchozí; to však nemá vliv na smlouvy uzavřené před účinností nových VOP a z nich plynoucí práva a povinnosti smluvních stran. Pro účely kupní smlouvy a z ní plynoucích práv a povinností jsou vždy rozhodné obchodní podmínky účinné ke dni uzavření Kupní smlouvy.

 

9.3 Je-li některé z ustanovení VOP neplatné či neúčinné nebo stane-li se jím, nemá to vliv na platnost a účinnost obchodních podmínek a uzavřené smlouvy jako celku a je-li to možné, užije se místo neplatného, popř. neúčinného ustanovení takové ustanovení obchodních podmínek nebo zákona, které je mu svým účelem a smyslem nejbližší.

 

9.4 Zvláštní ujednání či dohody mezi pomahejdarkem a Kupujícím obsažená ve smlouvě nebo jinak písemně zachycená mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.

 

9.5 Kupní smlouva s Kupujícím je uzavírána a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Pokud pro potřeby smluvního vztahu mezi pomahejdarkem a Kupujícím vznikne překlad textu smlouvy a obchodních podmínek do jiného jazyka (např. v rámci anglické verze e-shopu), platí, že v případě sporu o výklad smlouvy a VOP je rozhodný výklad smlouvy a VOP v českém jazyce.

 

9.6 Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 10. září 2022.

bottom of page